Grafverzorging De Oude Eik

Grafverzorging De Oude Eik

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Algemene voorwaarden Grafverzorging De Oude Eik

1.Werkzaamheden
Alle onzerzijds uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van 21 dagen.

Werkzaamheden en/of leveringen zullen pas plaatsvinden nadat de opdrachtbevestiging  voor akkoord is ondertekend en aan ons bedrijf is geretourneerd.

Geleverde goederen blijven ons eigendom totdat de integrale betaling van het aan ons verschuldigde (daaronder begrepen vertragingsrente en incassokosten) heeft plaats gevonden.

2.Betalingen

Betalingen van onze facturen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na de op de factuur vermelde factuurdatum.

Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn zijn wij gerechtigd tot een vertragingsrente ter hoogte van de Wettelijke rente over de hoofdsom zulks vanaf de laatste dag van de  in vermelde betalingstermijn tot en met de dag van algehele voldoening.

Wij zijn gerechtigd onze vorderingen ter incasso uit handen te geven indien de klant na twee betalings herinneringen onzerzijds in gebreke blijft het verschuldigde te voldoen.

Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten komen in dat geval ten laste van de nalatige klant.

3.Garanties
Op door ons verrichte werkzaamheden wordt een degelijkheids-garantie gegeven van 2 maanden.
De garantie vervalt te allen tijde in het geval van een optredend gebrek die het gevolg is van onzorgvuldig en/of onoordeelkundig onderhoud of verwaarlozing door de klant of derden.

4.Klachten
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen uiterlijk binnen een week na de werkzaamheden schriftelijk of per e-mail aan ons te worden gemeld.
Bij gebreke hiervan hebben wij het recht de klacht niet te behandelen.

5. Algemeen

Eindresultaten zijn afhankelijk van de staat en het soort gesteente of materiaal waaruit het graf of urn-monument is vervaardigd.
Geleverde goederen blijven eigendom van Grafverzorging De Oude Eik totdat de betaling van het aan ons verschuldigde bedrag heeft plaatsgevonden.

Onze onderhoudscontracten worden enkel aangegaan op basis van minstens een jaarovereenkomst.

Overeenkomsten kunnen tot stand zijn gekomen middels mail of per post.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Grafverzorging De Oude Eik.
Er zal slechts een beroep op afwijking kunnen worden gedaan indien de betreffende afwijkingen zijn opgenomen in een door ons uitgebrachte en ondertekende offerte.